บุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

นางสาวกิ่งแก้ว ห้วยจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอัชฌวุฒิ เปลี่ยนสมัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวนลินี ทับวิเชียร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ครู คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายปณชัย วัฒนะแสง

ครู คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววราภรณ์ ขันเงิน

ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอดิศักดิ์ โพธิ์สันเทียะ

ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพัฒนพงษ์ ชาดา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสวรรยา สำราญสุข

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสนธยา คำสิงห์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปริทัศน์ มานะลอ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธาดา ล้อสุนิรันดร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ครู คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธรรมนูญ แสงน้อย

ครู คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีรศักดิ์ จันทร์คณา

ครู คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุปราณี จ่าแท่นทะรัง

ครู คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฏฐา พอดี

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสายใจ ยะหัตตะ

ครู คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมศักดิ์ พันธ์สว่าง

ครู คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสาธิต จันทร์อู่

ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทศพล ทองนิวัน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายธนกฤต รุ่งพรสิริมา

ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายคมสันต์ แก้วใสศรี

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายนันทพงค์ อนุมา

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายจตุรวิทย์ เรืองสา

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายเมธัส เกษารัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ครู คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายกรวิชญ์ แพงวงค์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวฐิติพร แก้วกมล

ครู คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจีรายุทธ ยศเกตุ

ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฎร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ครู คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวิภาวี บุญพิทักษ์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกชพร สมวาทสรรค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ครู คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวฉวีวรรณ ธนเจริญวัชร

ครู คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกวรรณ ค้ำชู

ครู คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชญานิษฐ์ สุขเจริญ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกุลสตรี ดีสวัสดิ์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววราพร เหลาทอง

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปฐมาภรณ์ รุ่งเรือง

พนักงานธุรการ

นายมานะ งามฉวี

ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

นายแถว พิงค์ไทยสงค์

นักการภารโรง

นางพิมพา พิงค์ไทยสงค์

แม่บ้าน

จากใจครูถึงศิษย์บึงมนูญ

****************************************************************************

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม. ชลบุรี ระยอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)