บุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

นางจุรีพร รักสบาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอภินันท์ ชมเชย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวนลินี ทับวิเชียร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ครู คศ.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายปณชัย วัฒนะแสง

ครู คศ.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววราภรณ์ ขันเงิน

ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอดิศักดิ์ โพธิ์สันเที๊ยะ

ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายชยานนท์ ไชยรักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพัฒนพงษ์ ชาดา

ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสวรรยา สำราญสุข

ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสนธยา คำสิงห์

ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธาดา ล้อสุนิรันดร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ครู คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธรรมนูญ แสงน้อย

ครู คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีรศักดิ์ จันทร์คณา

ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุปราณี จ่าแท่นทะรัง

ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฏฐา พอดี

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสายใจ ยะหัตตะ

ครู คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมศักดิ์ พันธ์สว่าง

ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสาธิต จันทร์อู่

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ ร.ต. รัชกฤช พุฒิพรมงคล

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุทธิชัย ชะบากาญจน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สิบเอกวุฒิพรชัย มะโนมัย

ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายทศพล ทองนิวัน

ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายธนกฤต รุ่งพรสิริมา

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายคมสันต์ แก้วใสศรี

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายเมธัส เกษารัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ครู คศ.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายกรวิชญ์ แพงวงค์

ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฐพงศ์ เวียงกมล

พนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวฐิติพร แก้วกมล

ครู คศ.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจีรายุทธ ยศเกตุ

ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฎร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวิภาวี บุญพิทักษ์

ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกชพร สมวาทสรรค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ครู คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวฉวีวรรณ ธนเจริญวัชร

ครู คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพันธ์ทิพา เปียสังข์

ครู คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกวรรณ ค้ำชู

ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชนานิษฐ์ สุขเจริญ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววราพร เหลาทอง

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปฐมาภรณ์ รุ่งเรือง

พนักงานธุรการ

นายมานะ งามฉวี

ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

นายแถว พิงค์ไทยสงค์

นักการภารโรง

นางพิมพา พิงค์ไทยสงค์

แม่บ้าน

จากใจครูถึงศิษย์บึงมนูญ

****************************************************************************

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม. ชลบุรี ระยอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)