ประวัติความเป็นมาโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

จากใจครูถึงศิษย์บึงมนูญ

****************************************************************************