สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สื่อการเรียนการสอนครูสายใจ


Krusaijai_Webpage โดย saijai yahata
4.5
  • จำนวนผู้เข้าชมfree web counter
  • วันที่

สื่อนวัตกรรม IFTE

สื่อการเรียนการสอนเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์

สื่อการเรียนการสอนเรื่องระบบอัตโนมัติและไอโอที

4.5
  • จำนวนผู้เข้าชมfree web counter
  • วันที่
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม. ชลบุรี ระยอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)