นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ระดับชั้น/เพศ จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1 4 75 73 148
ม.2 4 76 77 153
ม.3 4 68 79 147
รวมม.ต้น ชาย 12 219 229 448
ม.4 3 33 59 92
ม.5 3 39 51 90
ม.6 3 14 36 50
รวมม.ปลาย 9 86 146 232
รวมทั้งหมด 21 305 375 680
ข้อมูลจากระบบ DMC โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"


กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม. ชลบุรี ระยอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)