นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ระดับชั้น/เพศ จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1 4 79 75 154
ม.2 4 72 78 150
ม.3 4 65 71 136
รวมม.ต้น ชาย 12 216 224 440
ม.4 3 44 53 97
ม.5 3 15 38 53
ม.6 2 26 31 57
รวมม.ปลาย 8 85 122 207
รวมทั้งหมดชาย 20 301 346 647


กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม. ชลบุรี ระยอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)