คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

คณะกรรมการสถานศึกษา

about author

2. นายนิรันดร์ จันหอม

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
about author

3. นางสายใจ ยะหัตตะ

กรรมการผู้แทนครู
about author

4. นายปิยรัตน์ ระบาย

กรรมการองค์กรชุมชน
about author

5. นายธวัช ประดับศรี

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
about author

6. นายอัครวัฒน์ ทองแถม

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
about author

7.พระครูโสภณพิพัฒนาภรณ์

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
about author

8. นายวินัย มั่นจิต

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
about author

9. นายวรวิทย์ ปัญญวัฒนกิจ

กรรมการผู้ทรงวุฒิ
about author

10. นายสมบูรณ์ ยืนหยัดชัย

กรรมการผู้ทรงวุฒิ
about author

11. นายปวิธชญณ์ เทวาประดับ

กรรมการผู้ทรงวุฒิ
about author

12. นายวิษณุ แผ่คุณ

กรรมการผู้ทรงวุฒิ
about author

13. นางเมตตา กิติกรเศรษฐ์

กรรมการผู้ทรงวุฒิ
about author

14. นายบุญเหลือ มาลัย

กรรมการผู้ทรงวุฒิ
about author

15. นางกิ่งแก้ว ห้วยจันทร์

กรรมการและเลขานุการ / ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"


กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม. ชลบุรี ระยอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)