คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

คณะกรรมการสถานศึกษา

about author

2. นายสมบูรณ์ ยืนหยัดชัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
about author

3. นายเจริญ เกตุแก้ว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
about author

4. นางเมตตา กิติกรเศรษฐ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
about author

5. นายปิยรัตน์ ระบาย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
about author

6. นายปวิธชญณ์ เทวาประดับ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
about author

7.นายวิษณุ แผ่คุณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
about author

8. นางสมฤดี ปัญญาคม

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
about author

9. นายบุญเหลือ มาลัย

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
about author

10. นายธวัช ประดับศรี

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
about author

11. นางสายใจ ยะหัตตะ

กรรมการผู้แทนครู
about author

12. นายอัครวัฒน์ ทองแถม

กรรมการทผู้แทนศิษ์เก่า
about author

13. พระครูโสภณพิพัฒนาภรณ์

กรรมการผู้แทนพระภิกษุ
about author

14. นายวินัย มั่นจิต

กรรมการทผู้แทนองค์กรศาสนา
about author

15. นางจุรีพร รักสบาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน
about author

16. นายอภินันท์ ชมเชย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
about author

17. นางสายใจ ยะหัตตะ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
about author

18. นายปณชัย วัฒนะแสง

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
about author

19. นายธรรมนูญ แสงน้อย

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
about author

20. นางฉวีวรรณ ธนเจริญวัช

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
about author

21. นางสาวฐิติพร แก้วกมล

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม. ชลบุรี ระยอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)