คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

คณะกรรมการสถานศึกษา

about author

2. นายภานุวัฒน์ สัมมา

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
about author

3. นางสายใจ ยะหัตตะ

กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
about author

4. นายบุญเหลือ มาลัย

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
about author

5. นายธวัช ประดับศรี

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
about author

6. นายอัครวัฒน์ ทองแถม

กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
about author

7.พระครูโสภณพิพัฒนาภรณ์

กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
about author

8. นายวินัย มั่นจิต

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา
about author

9. นายเจริญ เกตุแก้ว

กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
about author

10. นายวิษณุ แผ่คุณ

กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
about author

11. นางเมตตา กิติกรเศรษฐ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ
about author

12. นายสมบูรณ์ ยืนหยัดชัย

กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
about author

13. นายปวิธชญณ์ เทวาประดับ

กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
about author

14. นายปิยวัฒน์ ระบาย

กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
about author

15. นางจุรีพร รักสบาย

กรรมการและเลขานุการ


กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม. ชลบุรี ระยอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)