ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ตั้งอยู่เลขที่ 246 หมู่ 2 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220

ยินดีต้อนรับสู่

โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"


สาสน์จากผู้อำนวยการโรงเรียน

"ดิฉัน นางจุรีพร รักสบาย มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบริหารจัดการสถานศึกษา ให้บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยการทำหน้าที่ ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการ ทางการศึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครอง โดยมุ่งเน้นความถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ตลอดจนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและองค์กรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด"

Learn More

5 Steps - WINNER Model By นางจุรีพร รักสบาย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

การนิเทศภายในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบ START UPMODEL By นายอภินันท์ ชมเชย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน


ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

พ.ศ. 2515 

พระครูมนูญธรรมากร (พระเขมสารโสภณ) ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer dignissim neque condimentum lacus dapibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2014

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer dignissim neque condimentum lacus dapibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2012

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer dignissim neque condimentum lacus dapibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2010

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer dignissim neque condimentum lacus dapibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2007

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer dignissim neque condimentum lacus dapibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2004

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer dignissim neque condimentum lacus dapibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2566

......

680

นักเรียน

39

บุคลากร

2516

เปิดทำการตั้งแต่ปี

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม. ชลบุรี ระยอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)