ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"แสดงความยินดี ม.6 ปีการศึกษา 2566

ยินดีต้อนรับสู่

โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
ตั้งอยู่เลขที่ 246 หมู่ 2 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220


ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

พ.ศ. 2515 

พระครูมนูญธรรมากร (พระเขมสารโสภณ) ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

พ.ศ.2516 

อาคารเรียนพิเศษ 2 ชั้น

2525

อาคารเรียน 208

2528

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุมอาคารโรงฝึกงาน 102/27

2528

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุมอาคารโรงฝึกงาน 102/27

2537

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุมอาคารหอประชุม 100/27

2552

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุมอื่น อื่น(สร้างเอง)

2560

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุมอื่น อื่น(สร้างเอง)

680

นักเรียน

40

บุคลากร

2516

เปิดทำการตั้งแต่ปี

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม. ชลบุรี ระยอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)