ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

ผู้อำนวยการโรงเรียน

about author

1. นายบุญเลี้ยง คำสิงห์

ตำแหน่งรักษาการครูใหญ่

การดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2515 - 2516

about author

2. นายเฉลิมชัย รัตนกรี

ตำแหน่งครูใหญ่

การดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2516 - 2517

about author

3. นายชุมเจษฎ์ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา

ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

การดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2518 - ก.ค. 2529

about author

4. นายสมดุล ทำเนาว์

ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

การดำรงตำแหน่ง ก.ค. 2529 - 16 ต.ค. 2533

about author

5. นายพูมศักดิ์ เจริญพงษ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

การดำรงตำแหน่ง ธ.ค. 2533 - 13 พ.ย. 2539

about author

6. นายมณี เสตพันธ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

การดำรงตำแหน่ง 13 พ.ย. 2539 - 30 พ.ย. 2541

about author

7. นายไพโรจน์ นาวาเจริญ

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

การดำรงตำแหน่ง 25 ธ.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2541

about author

8. นายสนั่น ผาวันดี

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

การดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 1 พ.ค. 2543 - 10 พ.ย. 2543

about author

9. นางสาวเฉิดฉาย แก้วประเคน

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

การดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 12 ก.พ. 2544 - 21 พ.ย. 2544

about author

10. นายยุทธนา เรืองไพศาล

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

การดำรงตำแหน่ง 29 พ.ย. 2544 - 18 ธ.ค. 2550

about author

11. นายเรืองเดช สาระปารัง

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

การดำรงตำแหน่ง 18 ธ.ค. 2550 - 24 พ.ย. 2557

about author

12. นายวันชัย ทันสมัย

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

การดำรงตำแหน่ง 27 พ.ย. 2557 - 26 ต.ค. 2559

about author

13. นายนิพนธ์ แจ่มจำรัส

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

การดำรงตำแหน่ง 27 ต.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2551

about author

14. นายสำเริง หมอนวัน

ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ

การดำรงตำแหน่ง 1 ก.ค. 2560 - 5 เม.ย. 2561

about author

15. นายโกศล ดาราพิสุทธิ์

ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ

การดำรงตำแหน่ง 26 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

about author

16. นายอิทธิพล ปากเมือง

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

การดำรงตำแหน่ง 26 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2563

about author

17. นายเสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมี

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

การดำรงตำแหน่ง 23 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2565

about author

18. นางจุรีพร รักสบาย

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

การดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย.2566

about author

19. นางสาวกิ่งแก้ว ห้วยจันทร์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

การดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2566 - ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม. ชลบุรี ระยอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)