ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

<

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" ได้รับ นางสาวกิ่งแก้ว ห้วยจันทร์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" ด้วยความยินดียิ่ง ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณาและว่าที่ร้อยตรีรัชกฤช พุฒิพรมงคล
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"


ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกิ่งแก้ว ห้วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.จุรีพร รักสบาย เนื่องในโอกาสได้ย้ายไป ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง
ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา และว่าที่ร้อยตรีรัชกฤช พุฒิพรมงคล
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอภินันท์ ชมเชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม ด้วยความยินดียิ่ง
ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา และว่าที่ร้อยตรีรัชกฤช พุฒิพรมงคล
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"


ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
EEC Innovation for Future Symposium 2023
มหกรรมผลงานวิชาการและนวัตกรรมแห่งอนาคตของโรงเรียน
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
ได้รับการนิเทศ ติดตามความสามารถของครูในการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
จากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นำโดย นางธนนนันท์ คณะรมย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"


เนื่องด้วยวันที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
ได้รับการนิเทศ ติดตามประเมินผลและช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
มอบเกียรติให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการ IT DAY 2023
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
Eastern Technological College (E.TECH)
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"


ได้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
ได้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA)โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"


เนื่องด้วยวันที่ 31 สิงหาคม 2566 กลุ่มงานแนะแนว
ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566)
ดำเนินการมอบทุนโดย ดร.จุรีพร รักสบาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

เนื่องด้วยวันที่ 30 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
ได้จัดกิจกรรม "ทัศนศึกษา ทัศนาแหล่งเรียนรู้"
จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเล
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Sheep Farm Pattaya เรือจักรีนฤเบศร
พิพิธภัณฑ์เต่าทะเล วัดเขาตะแบก และ สวนนงนุช

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"


ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
มอบเกียรติให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตซอลเยาวชน
จังหวัดชลบุรี รายการ “ชลบุรี ฟุตซอล ยุธ ลีค 2023”
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" มอบเกียรติให้กับครูและนักเรียน
ที่เข้าร่วมแข่งขันรายการ 𝐑𝐎𝐁𝐈𝐍𝐒𝐎𝐍 𝐋𝐈𝐅𝐄𝐒𝐓𝐘𝐋𝐄 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐄𝐒𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟑
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ฉะเชิงเทรา โดยมีวงที่เข้ารว่มการแข่งขัน คือวง The Arena
และวง S.O.S Son Of Music ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"


เนื่องด้วยวันที่ 26 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างมาตราการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน
ภายใต้ "สถานศึกษาปลอดภัย" (MOE SAFETY CENTER)
ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 6

เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

ท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
ท่านรองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดการเเต่งกายชุดยุงลาย

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"


เนื่องด้วยวันที่ 22 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเลพติด และอบายมุข
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" นำโดยผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
ร่วมแสดงความยินดี กับครูที่จบการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"


โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
ขอแสดงความยินดี กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวาดภาพ
โครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคตะวันออก
ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต”
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

วันเนื่องด้วยวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไข้เลือดออก
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"


วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

เนื่องด้วยวันที่ 11 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการเเข่งขันเนื่องในวันรพี
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"


วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" นำโดยผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และวางพานพุ่ม

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

เนื่องด้วยวันที่ 8 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
ร่วมกับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ
จัดโครงการเข้าค่ายเยาวชนตำบลหนองอิรุณ
"กิจกรรมเด็กหนองอิรุณยุคใหม่ปลอดภัยด้วยศิลปะป้องกันตัว"

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"


เนื่องด้วยวันที่ 1 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
นำโดยคณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้าร่วมขบวนแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
เดินขบวนจากเขตชุมชนเนินโมกไปที่วัดเขาไผ่

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
นำโดยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร
ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง

เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"


วันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู
ร่วมงานเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 พุทธศักราช 2566
ณ หอประชุมกาจนานนท์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี คลิกภาพที่นี่

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

วันที่ 13 มกราคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ ดร.จุรีพร รักสบาย
มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1
ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2565

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"วันที่ 13 มกราคม 2565 ท่านผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา
ให้นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
จำนวน 28 ทุน ๆ ละ 500 บาท ซึ่งได้รับเงินมาจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนทุนการศึกษา
สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา

เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

วันที่ 5 มกราคม 2566 วันบูรพาจารย์ น้อมรำลึกถึงท่านเจ้าคุณพระเขมสารโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี ผู้สร้างวัดเขาไผ่ และได้ดำริเห็นควรให้มีโรงเรียน มัธยมศึกษาขึ้นที่ดินของวัด เพื่อเป็นศูนย์ของเด็กจากหลายหมู่บ้านด้วยเจตนาอันสูงส่งของท่านเจ้าคุณฯ ท่านได้ดำเนินการ อนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งโรงเรียนขึ้น โดยเปิดรับนักเรัยน ม.ศ.1 รุ่นแรก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2515 และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งชื่อว่า โรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" เมื่อวัน 21 มีนาคม 2516 บนเนื้อที่ดินทั้งสิ้น 71 ไร่ 3 งาน บนที่ดินของวัดเขาไผ่ ตามโฉนดเลขที่ 11763 ซึ่งได้รับบริจาคจาก คุณสุกิจ กิติกรเศรษฐ์

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา

เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม. ชลบุรี ระยอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)