ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"วันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู
ร่วมงานเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 พุทธศักราช 2566
ณ หอประชุมกาจนานนท์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี คลิกภาพที่นี่

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

วันที่ 13 มกราคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ ดร.จุรีพร รักสบาย
มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1
ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2565

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา
เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"วันที่ 13 มกราคม 2565 ท่านผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา
ให้นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
จำนวน 28 ทุน ๆ ละ 500 บาท ซึ่งได้รับเงินมาจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนทุนการศึกษา
สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา

เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

วันที่ 5 มกราคม 2566 วันบูรพาจารย์ น้อมรำลึกถึงท่านเจ้าคุณพระเขมสารโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี ผู้สร้างวัดเขาไผ่ และได้ดำริเห็นควรให้มีโรงเรียน มัธยมศึกษาขึ้นที่ดินของวัด เพื่อเป็นศูนย์ของเด็กจากหลายหมู่บ้านด้วยเจตนาอันสูงส่งของท่านเจ้าคุณฯ ท่านได้ดำเนินการ อนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งโรงเรียนขึ้น โดยเปิดรับนักเรัยน ม.ศ.1 รุ่นแรก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2515 และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งชื่อว่า โรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" เมื่อวัน 21 มีนาคม 2516 บนเนื้อที่ดินทั้งสิ้น 71 ไร่ 3 งาน บนที่ดินของวัดเขาไผ่ ตามโฉนดเลขที่ 11763 ซึ่งได้รับบริจาคจาก คุณสุกิจ กิติกรเศรษฐ์

ภาพถ่าย : นายธีรศักดิ์ จันคณา

เนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม. ชลบุรี ระยอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)