สารสนเทศกลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

รายการสารสนเทศภายในกลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
ITA online โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" คลิกที่นี่
ทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่
ทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
ทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่
ทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

1. แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

2. รายงานผลการกำกับ ติดตาม
ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566

4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2568

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม. ชลบุรี ระยอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)