ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
79
79
158
4
มัธยมศึกษาปีที่ 2
65
66
131
4
มัธยมศึกษาปีที่ 3
72
56
128
4
รวมมัธยมต้น
216
201
417
12
มัธยมศึกษาปีที่ 4
23
43
66
3
มัธยมศึกษาปีที่ 5
34
38
72
2
มัธยมศึกษาปีที่ 6
14
30
44
2
รวมมัธยมปลาย
71
111
182
7
รวมทั้งหมด
287
312
599
19

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564