ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
62
67
129
4
มัธยมศึกษาปีที่ 2
68
55
123
4
มัธยมศึกษาปีที่ 3
54
66
120
4
รวมมัธยมต้น
184
188
372
12
มัธยมศึกษาปีที่ 4
35
44
79
2
มัธยมศึกษาปีที่ 5
16
29
45
2
มัธยมศึกษาปีที่ 6
22
22
44
2
รวมมัธยมปลาย
73
95
168
6
รวมทั้งหมด
257
283
540
18

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563