ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
74
54
128
4
มัธยมศึกษาปีที่ 2
54
73
127
4
มัธยมศึกษาปีที่ 3
66
66
132
3
รวมมัธยมต้น
194
193
387
11
มัธยมศึกษาปีที่ 4
20
31
51
2
มัธยมศึกษาปีที่ 5
21
21
42
2
มัธยมศึกษาปีที่ 6
33
24
57
2
รวมมัธยมปลาย
74
76
150
6
รวมทั้งหมด
268
269
537
17

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562