ภาพกิจกรรมโรงเรียน


  ปีการศึกษา 2563
- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 64
- ตลาดนัดแนะแนวการศึกษาต่อ
- อบรมฟุตซอล
- โครงการโภชนาการสมวัย
- ไหว้วันตรุษจีน 64
- สอบกลางภาค 2/63
- ครูดีไม่มีอบายมุข 64
- ประเมิน คศ.3 ผอ.เสน่ห์
- ศึกษาดูงานโรงเรียนเขาชะเมา
- มอบรางวัลวันคริตมาส
- กีฬาสี 63
- ครูญาดาอำลานักเรียน
- พิธีมอบวูดแบดจ์
- พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 5 ธันวาคม 2563
- ประชุมเตรียมความพร้อมและอบรม ว.21
- ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 18/11/63
- มอบทุนการศึกษา และปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1/63
- ต้อนรับ รองผู้อำนวยการ นายอภินันท์ ชมเชย
- ต้อนรับ ผู้อำนวยการ นายเสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมี
- จิตอาสาพระราชทาน
- ปลูกต้นไม้ กอรมน.63
- มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษกลุ่มเลื่อนชั้น
- งานเกษียณ ผอ.อิทธิพล
- อบรมหุ่นยนต์เบื้องต้น EEC
- กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม
- ปลูกต้นไม้ กอรมน.63
- ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ประชุมผู้ปกครอง 63
- แห่เทียนพรรษา 63
- วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/63
- รับมอบเจลและที่กดเจลแอลกอฮอล์
- เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน-โควิด
- ประเมิน กตปน. 63
- มอบตัวนักเรียน 63

  ปีการศึกษา 2562
- เปิดบ้านวิชาการ open house
- ค่ายลูกเสือ63
- ภาพถ่ายคณะกรรมการสถานศึกษา
- วันเด็ก อบต.63
- ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์วันเด็ก 63
- มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยายจน ภาคเรียนที่ 2/2562
- บูรพาจารย์ 63
- กิจกรรมคริสต์มาส 63
- กีฬาวันครู 63
- เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกสำหรับเยาวชน (อี-เทค)
- ทัศนศึกษา 62
- มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 62
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 62
- ผ้าป่าการศึกษา 62
- สอบวรรณคดี 62
- ประชุมเลื่อนเงินเดือนจาก สพม.18
- ตลาดนัดแนะแนว 62
- ประเมินประกันคุณภาพภายใน 62
- อบรมเชื่อมโลหะ(EEC)
- กิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ตรวจสอบ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษา 62
- ค่ายคณิตศาสตร์ 62
- แห่เทียนพรรษา1/62
- ยุวกาชาดจิตอาสา บางแสน
- รู้ทันรู้เลี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์ 1/62
- ทบทวนคำปฏิญาณ 1/62
- ยาเสพติดโลก 1/62
- อบรมยาเสพติด อบต.1/62
- เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 1/62
- วันงดสูบบุหรี่โลก
- มอบหมวกนิรภัย
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี
- ประชุมผู้ปกครอง 1/62
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/62
- big cleaning day 1/62
- ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1,ม.4
- ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพายุฤดูร้อน
- มอบตัวนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2562
- สอบวัดพื้นฐานความรู้ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2562
- มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 2/2561
- กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับอบต.หนองอิรุณ
- กิจกรรมการแสดงนาฎศิลป์ของนักเรียน
- ประชุมแบ่งสายงาน
- ประชุม SWOT
- ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม
- ปัจฉิมนิเทศ

  ปีการศึกษา 2561
- ทัศนศึกษา 2561
- อบรมพหุปัญญา
- มอบดอกไม้แสดงความยินดีนักเรียน
- Open House61
- สอบมาตรฐานกลาง62
- วันมาฆบูชา62
- รำงานวันเด็ก อบต.หนองอิรุณ
- วันเด็ก 2562
- กีฬาวันครู 2562
- Christmas 61
- มหกรรมวิชาการระดับชาติ 61
- งานเลี้ยงปีใหม่ครู
- ประชุม sar
- คาบคุณธรรม 62
- เกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต
- ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายลูกเสือ 61
- ตรวจนับนักเรียน
- พิธีถวายพระราชกุศล ร.9
- วันชาติไทย และถวายพระราชกุศล ร.9
- ค่ายลูกเสือ 61 (5/12/61)
- ค่ายลูกเสือ 61 (6/12/61)
- ค่ายลูกเสือ 61 (7/12/61)
- ค่ายคณิตศาสตร์ 61
- ทำความสะอาดวัดเขาไผ่
- ถวายราชสดุดี61
- กฐิน 61
- ตลาดนัดแนะแนว
- ประชุมผู้ปกครอง 2/61
- ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
- มอบรางวัลแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
- ประชุมประจำเดือนกันยายน 61
- อบรมการจัดทำหลักสูตร
- อบรมโตไปไม่โกง
- วันแม่แห่งชาติ
- แห่เทียนเข้าพรรษา
- จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
- ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- ทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- อบรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
- ปลูกต้นไม้ กอ.รมน.
- อบรมเยาวชนจิตอาสา
- จัดห้องเรียน
- big cleaning day
- ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
- Big C ปันน้ำใจ
- ประเมินสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ
- พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ 61
- อบรมคอมพิวเตอร์ม.6
- เลือกตั้งประธานนักเรียน
- อบรม 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- ไหว้ครู
- ประชุมผู้ปกครอง 1/61
- พิธีพระราชทานเพลิง สรีระสังขาร พระครูสุธรรมาภิราม
- วันวิสาขบูชา
- ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 61
- ค่ายพุทธบุตร
- ต้อนรับผู้อำนวยการอิทธิพล ปากเมือง
- ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียน
- ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 256
- ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/61