1.

นางอารีรัตน์

สิงห์โตทอง

ประธานกรรมการ

2.

นางอมรรัตน์

สุวิชัย

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

3.

นางศศิพร

บุรีรักษ์

กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

4.

นายบุญเหลือ

มาลัย

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

5.

นายธวัช

ประดับศรี

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.

นายวรวิทย์

ปัญญวัฒนกิจ

กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

7.

พระครูโสภณพิพัฒนาภรณ์

กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8.

นายสุพจน์

สุภาผล

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา

9.

นายเจริญ

เกตุแก้ว

กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

10.

นายวินัย

มั่นจิต

กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

11.

นางเมตตา

กิติกรเศรษฐ์

กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

12.

นายสมบูรณ์

ยืนหยัดชัย

กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

13.

นายสุชาติ

ฤกษ์อรุณ

กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

14.

นายปิยวัฒน์

ระบาย

กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

15.

นายเสน่ห์

เทียนรุ่งรัศมี

กรรมการและเลขานุการ

16.

นางสาวปฐมาภรณ์

รุ่งเรือง

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ