ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี (รายละเอียด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี (รายละเอียด)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ,ม.4 และย้ายระหว่างช่วงชั้น ปีการศึกษา 2562(รายละเอียด)
 รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี (รายละเอียด)
 แจ้งเปลี่ยนกำหนดการรับสมัครนักเรียนเป็นวันที่ 22,23,25-27 มีนาคม 2562


 
                                                                ภาพกิจกรรม

 
                                                                ภาพกิจกรรม

 
                                                                ภาพกิจกรรม

 
                                                                ภาพกิจกรรม

 
                                                               ภาพกิจกรรม

 
                          ภาพกิจกรรม                                                        ภาพกิจกรรม

 
                          ภาพกิจกรรม                                                        ภาพกิจกรรม

 
                          ภาพกิจกรรม                                                        ภาพกิจกรรม

 
                          ภาพกิจกรรม

 

 
                          ภาพกิจกรรม                                                        ภาพกิจกรรม

 
                          ภาพกิจกรรม                                                        ภาพกิจกรรม

 
                          ภาพกิจกรรม                                ภาพกิจกรรม 5/12/61, 6/12/91, 7/12/61

 
                          ภาพกิจกรรม                                                        ภาพกิจกรรม


 


  รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)
  แบบฟอร์มโรงเรียน   
        -  แบบ-ข.1-ขออนุมัติใช้เงินในโครงการ
        -  แบบ-ข.2-ขออนุมัติใช้เงินในโครงการอื่น
        -  แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน-ภาคเรียนที่-1
        -  แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน-ภาคเรียนที่-2
        -  แบบรายงานผลการสร้างนวัตกรรม-ภาคเรียนที่-1
        -  แบบรายงานผลการสร้างนวัตกรรม-ภาคเรียนที่-2
        -  ฟอร์มรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม-ปี-62
        -  ฟอร์มรายงานผลการดำเนินการโครงการ-ปี-62


  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558(รายละเอียด)
  
รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29(รายละเอียด)
  
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558(รายละเอียด)
  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(รายละเอียด)
  
ประกาศราคากลาง(รายละเอียด)
  
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(รายละเอียด)