ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี (รายละเอียด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี (รายละเอียด)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ,ม.4 และย้ายระหว่างช่วงชั้น ปีการศึกษา 2562(รายละเอียด)
 รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี (รายละเอียด)
 แจ้งเปลี่ยนกำหนดการรับสมัครนักเรียนเป็นวันที่ 22,23,25-27 มีนาคม 2562


 
                                                                ภาพกิจกรรม

 
                                                                ภาพกิจกรรม

 
                                                               ภาพกิจกรรม

 
                          ภาพกิจกรรม                                                        ภาพกิจกรรม

 
                          ภาพกิจกรรม                                                        ภาพกิจกรรม

 
                          ภาพกิจกรรม                                                        ภาพกิจกรรม

 
                          ภาพกิจกรรม

 

 
                          ภาพกิจกรรม                                                        ภาพกิจกรรม

 
                          ภาพกิจกรรม                                                        ภาพกิจกรรม

 
                          ภาพกิจกรรม                                ภาพกิจกรรม 5/12/61, 6/12/91, 7/12/61

 
                          ภาพกิจกรรม                                                        ภาพกิจกรรม


 


  รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)
  คู่มือประชาชน(รายละเอียด)
  คู่มือการปฏิบัติงานของครู(รายละเอียด)
  เอกสารแผนงานและงบประมาณ    
        -  แบบฟอร์มการสรุปโครงการ
        -  แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน
        -  ตัวอย่างปกรายงานผลโครงการ
        -  ปกหน้า
        -  ปกหลัง
  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ชุมนุมพอเพียง(ดาวน์โหลด)


  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558(รายละเอียด)
  
รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29(รายละเอียด)
  
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558(รายละเอียด)
  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(รายละเอียด)
  
ประกาศราคากลาง(รายละเอียด)
  
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(รายละเอียด)